Biesbosch en Haringvlietsluizen

Vanaf 1985 zijn we als werkgroep Biesbosch betrokken bij de totstandkoming van het Nationaal Park De Biesbosch en het vervolg.

We leidden de eerste tachtig IVN-Biesboschnatuurgidsen op, namen deel aan het Natuurbeschermingsplatform Biesbosch, de projectgroep Voorlichting en Educatie, de Gebruikersraad, de klankbordgroep Noordwaard, namen het initiatief tot vaarwandeltochten en adviseerden en hielpen waar we maar konden.

Het indertijd zeer vooruitstrevende nationaleparkenbeleid werd door het gerenommeerde blad De Levende Natuur met argusogen gevolgd. We hadden immers te maken met veranderende cultuurlandschappen, met bedenkelijke inrichtings- en beheerplannen, recreatie en exploitatie als onderliggende doelen met de natuur als decorum en ook de zware milieuvervuiling in sommige gebieden.

Anno 2020 wil minister Schouten weer investeren in de natuur en heeft een werkgroep ingesteld voor het nalopen van alle Natura 2000 aanwijzingsbesluiten en wijzigingsbesluiten op doelen die niet direct voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en overwegingen met betrekking tot het mogelijk opschonen van deze doelen. Ook moet de werkgroep bekijken welke Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak zijn en blijven, en wat de mogelijkheden zijn voor het aanpassen van de beschermende status van deze gebieden.

De nu volgende artikelen over de Biesbosch uit De Levende Natuur nr. 93-3, 1992 lijken in de vergetelheid geraakt, maar zijn nog steeds van belang:

 

De Biesbosch; natuurontwikkeling

op een 'Hot Spot"van vervuiling: zie link

 

Nationaal Park De Biesbosch:

een samenspel van onzekerheden en

mogelijkheden: zie link

 

Voorlopig geen Zwarte ooievaars

in de Mariapolder: zie link

 

Het mocht niet baten en op oneigenlijke gronden, op basis van het streefdoel zoetwatergetijdengebied, werd de Biesbosch een Nationaal Park.

Voor ons reden om met het oog op de beloofde evaluatie in 2004 om een speciale uitgave te publiceren onder de naam

Nationaal Park de Biesbosch en de Haringvlietsluizen, thema-uitgave De Roerdomp nr. 1 1999

Haringvlietsluizen Bron: Beeldbank RWS

De evaluatie heeft helaas nooit plaatgevonden en wat de Zuiderklip, het hart van de Brabantse Biesbosch, betreft hebben zowel Dienst Landelijk Gebied als beheerder Staatsbosbeheer op een bedenkelijke wijze hun plannen doorgedrukt.

Dat neemt niet weg dat onze uitgave die u via onderstaande link kunt inzien, nog altijd van actuele waarde kan zijn voor de Biesbosch.

De Biesbosch en de Haringvlietsluizen