Gebiedsagenda

Zuidwestelijke Delta 2050

biedt weinig houvast

Vanaf 2008 hebben we de planontwikkeling rondom de Zuidwestelijke Delta op de voet gevolgd. Indertijd (zie nabeschouwing 2009-2010) werden we door een overlegcyclus met de programmadirecteur ZWD aan het lijntje gehouden, terwijl er gelijktijdig een Uitvoeringsprogramma ZWD werd uitgewerkt.


In 2020 werd een verzoek tot vooroverleg door het Gebiedsoverleg ZWD afgewezen. Uiteindelijk bleken de regiosessies in 2020 vooral een formaliteit, aangezien de gebiedsagenda in concept al gereed was en we in het rapport niets terugvonden van de positief kritische geluiden die we hoorden tijdens de twee sessies die ook wij bezochten. Bij het overleg in november van dit jaar van de Staten van Zeeland over Grevelingen en het verziltingbeleid was er geen ruimte voor bezinning op ingebrachte en onderbouwde argumentaties. Bij kritiek of andere gezichtspunten sluit men blijkbaar de gelederen.

Er is weinig ruchtbaarheid gegeven aan het op 26 november gepresenteerde rapport 'Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050'. Wellicht vanwege de discussie over het verziltingbeleid in het kader van het verzoeten van het Grevelingenmeer en de toenemende maatschappelijke weerstand tegen dit beleid.Tot onze spijt mogen we concluderen dat er van participatie in waterbeheer nauwelijks sprake is geweest.


Het rapport dat nu aan de Tweede kamer is aangeboden is nogal bepalend voor het provinciale waterbeleid in de komende jaren en kan stagnerend werken op weg naar klimaatbestendigheid.

Zie ook het artikel van 7 december 2020 in WaterForum.


.