Naar een tweede kustlijn
Geheel in lijn met de afgebeelde rapporten verscheen februari 2021 het rapport ‘Ruimte voor de toekomst’ van ingenieursadviesbureau Sweco, dat aangeeft dat bij grote investeringen geen of te weinig rekening gehouden wordt met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Hierdoor ontstaat het risico dat deze investeringen in de toekomst alsnog op de schop moeten én dat er straks te weinig ruimte is voor maatregelen tegen zeespiegelstijging.

Het bureau berekende de waarde en ruimtevraag van de vijf grootste plannings- en investeringsopgaven van Nederland: infrastructuur, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en natuur & landbouw. Deze kosten samen ruim 900 miljard euro tot 2050. En er is meer dan 100.000 hectare ruimte voor nodig. Om deze investeringen op de lange termijn te beschermen, is het belangrijk om ze zo te plannen en uit te voeren dat ze geen negatieve effecten ondervinden van een eventuele zeespiegelstijging. Sweco constateerde dat vrijwel alleen in de watersector voor deze investeringen tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden met de toekomstige gevolgen van zeespiegelstijging.

Het rapport ‘Ruimte voor de toekomst’ kunt u hier vinden.

Vervolgens vormt het rapport 'Naar een tweede kustlijn' een naslagwerk voor beleidsmakers, onderzoekers en voorbereiders in het kader van een te ontwikkelen visie en een gefaseerde planning voor de lange termijn op het gebied van hoogwaterbescherming en ruimtelijke ordening van Nederland.

Het behandelt de oorzaken en de mate van te verwachten zeespiegelstijging, weersextremen en bodemdaling en geeft in grote lijnen aan welke oplossingen denkbaar zijn voor de wateropgaven waarvoor Noordwest-Europa en in het bijzonder Nederland in de komende eeuwen komen te staan. Het rapport maakt op hoofdlijnen een voorlopige afweging tussen die oplossingen, waarbij waterveiligheid en zoetwater¬voorziening de hoofddoelen zijn.

Een tweede kustlijn met achterliggende bufferbekkens komt in dit rapport naar voren als een mogelijk haalbare, integrale en faseerbare oplossing voor de middellange en lange termijn. Het rapport geeft om deze reden een onderbouwing en een conceptuele uitwerking voor een tweede kustlijn

Om meer zekerheid over de haalbaarheid van een tweede kustlijn en overige kansrijke oplossingen te verkrijgen wordt aanbevolen nader onderzoek uit te voeren.

Het rapport ‘Naar een tweede kustlijn’ kunt u hier vinden.