Vismigratie

Trekvissen waren hier halverwege de vorige eeuw zo goed als verdwenen door watervervuiling en kunstwerken in de rivier.
De waterkwaliteit verbeterde en daarmee de diversiteit van de visstand. Hoe mooi zou het niet zijn wanneer de vismigratie zich ook herstelde en zo de biodiversiteit nog verder toenam?
De grootst denkbare bijdrage aan de West-Europese natuur is het herstel van de ecologische relaties tussen de zee en de stroomgebieden van de grote rivieren.
Vismigratie is zo belangrijk dat het bij elk waterplan volwaardig dient te worden meegenomen en gefaciliteerd.

Artist impression vismigratierivier (bron: DeNieuweAfsluitdijk, copyright Feddes/Olthof).

Het integraal overleg Haringvliet- Hollands Diep – Biesbosch kwam eind vorige eeuw met een rapport, dat een toekomst met gedempt getij voorspiegelde.
De kaft was versierd met een keur aan trekvissen.
Toon vissers en natuurliefhebbers een droombeeld met zalmen, enorme steuren, een overvloed aan spiering en zeebaarzen en ze stemmen likkebaardend in.
De Biesbosch werd met dit mooie vooruitzicht een Nationaal Park op basis van zoetwatergetijden en natuurorganisaties gingen alvast ontpolderen.
Maar het getij kwam niet. Voormalige polders, zoals Tiengemeten en tal van Deltanatuurgebieden, liggen er al tientallen jaren kwetsbaar bij voor alle verstoringen die de rivieren en het spuiregime veroorzaken.

Om te voldoen aan de internationale verplichtingen en Europese sancties te ontlopen, dient Nederland de poort te openen voor de trekvis. Uit onze spreekwoordelijke zuinigheid ontsproot hiervoor het idee van de Kier. Een paar van de bestaande sluisdeuren gaan op een kier, op tijdstippen en onder voorwaarden waarbij dit is toegestaan.
De Kier werd vele malen gepland en evenveel keren weer afgeblazen.
Aan de ene kant omdat er sancties dreigden en aan de andere zijde omdat men de haalbaarheid niet zag zitten.

Door rooskleurige promotie kregen de betrokken natuurorganisaties in 2015 een forse financiële impuls van het Droomfonds van de Postcodeloterij en in 2017 werd de regio Biesbosch-Haringvliet uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Zo werd de euforie compleet en lukte het om velen te overtuigen van het twijfelachtige feit dat het kierbesluit sportvisserij en natuur ten goede komt. Vervolgens zal in het najaar 2018 de Kier in werking treden.

Een onmogelijke keuze
De bestaande randvoorwaarden eisen dat bij rivierafvoeren minder dan 1100 m³/sec de sluizen nu eenmaal dicht moeten en voor die tijd dient ook nog het zoetspoelen plaats te vinden. Aangezien de minimumafvoeren van de rivieren deze eeuw zullen afnemen van 1700 naar 700 m³/sec en men tegelijkertijd ook met een streefwaarde van 1500 m³/sec de zoutindring via de Nieuwe Waterweg probeert tegen te houden, zal de frequentie en duur van sluiten, die gepaard gaat met milieuwisselingen, alleen maar toenemen. Ook de zeespiegelstijging doet er nog een schepje bovenop.
De vismigratiekalender van het project Haringvliet geeft duidelijk aan dat een open verbinding met zee het jaar rond gewenst is voor het welslagen.
Nu is er aan de hand van de geregistreerde waterstanden gekeken hoeveel de Kier geopend zou zijn geweest onder de veel gunstiger omstandigheden van de vorige eeuw.


Het aantal gesloten momenten geeft duidelijk aan dat de Kier weinig kans van slagen maakt en zeker geen duurzame oplossing is. Elke zwarte strook of punt op het getoonde schema geeft twee volledige milieuwisselingen aan van brak en stromend naar zoet en stagnant en vervolgens andersom. Dit betekent dat er op deze wijze nooit enige sprake zal zijn van natuurontwikkeling van het aquatisch milieu.
Daar komt nog bij dat de stromingen bij de sluisopeningen zeer sterk kunnen zijn vanwege het plotselinge verval en de overgangen van zout naar zoet veel te abrupt zijn. Het ontbreekt nu eenmaal aan een broodnodige brakwaterzone.
Hetzelfde geldt ook voor zoetwatervissen als snoekbaars, die bij hoge afvoeren gewoon wegspoelen en het loodje leggen in het zoute water.
Deze omstandigheden maken de Haringvlietsluizen voor doortrek van vis ongeschikt.
De gevolgen voor het milieu en voor de levenscycli van de trekvissen laten zich raden.
Ondanks alle euforie, jarenlange voorbereidingen en investeringen, gaat de Kier niet lukken.
Natuurlijk moet er iets gebeuren, maar nu lijkt het er op dat Nederland met de Kier voor het onmogelijke kiest.

Het integraal voorstel van Borm & Huijgens uit 2008. Boven het Kornwerderdiep is rechtsboven de huidige pilot van de vismigratierivier Afsluitdijk aangegeven.

Migratierivieren bieden de oplossing
Zowel van en naar zee trekkende vissen hebben een periode van enkele weken nodig om zich lichamelijk aan te passen aan de overgang van zout naar zoet of andersom. Hiervoor is een open verbinding met zee vereist, waarbij onder invloed van getijden en stroming zout en zoet water zich over een lang traject met elkaar kunnen mengen.
Zolang er in zee gespuid kan worden is vismigratie wel degelijk mogelijk met migratierivieren of een langere route naar zee. Men moet echter bereid zijn hierin te willen investeren.
In 2008 deden we dan ook een voorstel voor een migratierivier om de Afsluitdijk en voor een estuarium in de Zuidwestelijke Delta via een verlengde route naar zee, de zogenaamde S-bocht. In navolging van ons omvangrijke voorstel om te komen tot een migratierivier heeft de overheid gekozen voor een unieke pilot van 55 miljoen euro: een vismigratierivier van 4 km (ca 1 km aan de Waddenkant en 3 km aan de zijde van het IJsselmeer) voorzien van een doorsteek door de Afsluitdijk.
In de voorlopige gunning versterking Afsluitdijk is het de opdracht van RWS aan het Levvel-consortium om voor De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) onder meer het dijkgat voor de vismigratierivier aan te leggen.
Op basis van de resultaten van deze zoetzoutpassage en ervaringen met de Kier kunnen er meerdere en grotere migratierivieren volgen.

Zolang er nog vrij gespuid kan worden in zee, kunnen migratierivieren van vele tientallen kilometers op de ondiepe zeevlaktes buiten de dammen ingezet worden.

Op diverse plaatsen is buitengaats op de ondiepe watervlaktes in zee een migratierivier van vele tientallen kilometers te realiseren met een doorgang in de afsluitende dammen, zonder dat we onze kustlijn aantasten en de zee de ruimte geven.
Voor het Haringvliet kan al aangevangen worden met een migratierivier voorbij de monding van het Haringvliet, op de vlakte tussen de stroomgeul in zee en de Maasvlakte.

Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta voor middellange termijn met vier locaties voor migratierivieren en een S-bocht estuarium. Adviesgroep Borm & Huijgens

In het “Deltaplan voor de Toekomst” komen waterveiligheid en zoetwatervoorziening op de eerste plaats. Daarbij dienen we vismigratie optimaal in te passen. Wie weet is de vismigratierivier Afsluitdijk de opmaat naar omvangrijke natuurherstelprojecten.

Laten we niet langer blijven dagdromen, maar onze schouders zetten onder haalbare en duurzame planvorming.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens 2018